Димитър Петков Цветков
Професор по математика във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий".
Професор по математика в Национален военен университет "Васил Левски".
Преподава дисциплината "Статистически методи в психологията" пред специалността "Психология".
Консултант по статистика на повече от 60 дисертации за образователна и научна степен "доктор" в областите на психологията и педагогиката.
Научен ръководител на двама доктори (по математика и информатика)
Автор на повече от 70 научни публикации.
Владее английски и руски език.
Тел: 062 600 210; gsm: 0886 713 475; е-mail: dimiter.petkov.tsvetkov@gmail.com
Елена Атанасова Бораджиева
Професор по психология във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий".
Доцент по психология в Национален военен университет "Васил Левски".
Член на дружеството на психолозите в България.
Доктор по психология.
Осемнадесет години е работила в Психологичната научно-изследователска лаборатория на НВУ "Васил Левски".
От 2000 година преподава "Военна психология и педагогика", "Лидерство", "Психология на кризиса", пред курсанти и студенти. Във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" преподава "Психологически изследвания", "Психодиагностика", "Когнитивна психология".
Автор е на повече от 50 научни публикации, 8 от които са изнесени в Холандия, Франция, Австрия, Германия и др. Автор на една монография и два учебника.
Владее френски, английски и руски език.
Тел: 062 649950; gsm: 0887975565; e-mail: e.boradjieva@abv.bg
Невена Цветкова Атанасова – Кръстева
Доцент по психология в Национален военен университет "Васил Левски".
Доктор по психология.
Преподава дисциплините "Психология на кризиса", "Военна психология и педагогика", "Лидерство", "Инженерна психология" пред студенти и курсанти.
Научни интереси в областта на социалната психология, психология на пола и джендър – концепции, психологично консултиране и др.
Член на УС на Сдружението на жените – военнослужещи, член на Съюза на учените в България, член на ZONTA International, гр. Велико Търново.
Автор на повече от 20 научни публикации.
Владее английски език.
Тел: 062 655 475; gsm: 0888 842 292; е-mail: nevena_atanasova@abv.bg
Соня Георгиева Будева
Доцент по социална работа във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий".
Доктор по психология.
Член на Българската асоциация за образование по социална работа.
Научни интереси в областта на личностовата и социална психология психология, психология на консултирането и девиантно поведение.
Автор на повече от 20 научни публикации и съавтор в 3 книги и 1 учебно помагало в областта на психологията и социалната работа.
Владее английски и руски език.
gsm: 0889 532 170; е-mail: sgbudeva@abv.bg
Велислава Атанасова Чавдарова
Доцент по психология и социална работа във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий".
Доктор по психология.
Член на съюза на психолозите в България и на съюза на практикуващите психолози.
Преподава по дисциплините експериментална психология, психология на личността, възрастова и социална психология на специалностите "психология" и "педагогика".
Научни интереси в областта на социалната психология, сравнителна психология и етнопсихология, психотерапия.
Автор на повече от 20 научни публикации.
Владее немски и руски език.
Тел: 062 643 987; gsm: 0888 620 854; е-mail: v_chavdarova@mail.bg
Ралица Любомирова Ангелова-Славова
Асистент по математика в Национален военен университет "Васил Левски".
Доктор по информатика.
Член на съюза на математиците в България.
Научни интереси в областта на методиката на преподаване, дистанционно обучение, компютърно адаптивни тестове.
Владее английски и руски език.
е-mail: rlslavova@nvu.bg
Любомир Янакиев Христов
Доцент по математика във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий".
Доктор по математика.
Преподава по дисциплините "Числени методи", "Математическо оптимиране" и "Математически анализ".
Автор на повече от 30 научни публикации.
Член на съюза на математиците в България.
Владее английски и руски език.
gsm: 0897 625 440; е-mail: lyubomir.hristov@gmail.com