Tест 'Демо'
Тестът 'Демо' има за цел да покаже особеностите при изпълнение на тестове
За стартиране на теста натисни върху снимката на Вилхелм Вунд отляво
Tест на Айзенк
Тестът съдържа четири скали.
- Екстроверсия-Интроверсия. Високите стойности по тази скала показват цялостна ориентация на личността към външния свят, а ниските показват ориентация към личния свят.
- Невротизъм. Високите стойности по скалата показват наличието на силна тревожност, безспокойство и страх.
- Психотизъм. Високите стойности по тази скала показват индивидуален агресивен стил на живот (с потенциал за сериозни отклонения).
- Социална желателност. Високите стойности изразяват стремеж на изследваното лице да се представи в благоприятна светлина.

За стартиране на теста натисни върху снимката на Ханс Айзенк отляво
Tест за тревожност
Тревожността представлява неприятна емоция, свързана с песимистични очаквания за бъдещето или лоши спомени от миналото, съчетани с дълбок размисъл върху себе си.
За стартиране на теста натисни върху изображението отляво
Tест за ригидност
Ригидността се явява черта на личността, която представлява по своята същност затруднение или пълна неспособност за изменение на личностната нагласа, в условия изискващи нейната промяна. Ригидността представлява тенденция към съхранение на собствените установки, стереотипи и начини на мислене.
За стартиране на теста натисни върху снимката на Огюстен Коши отляво
Tест за емпатия
Емпатията (съпреживяване) предполага емоционална, непосредствена реакция на поведението на други хора, близо до подражание на техните действия. На основата на емпатията човек най-вече опознава себе си и става способен да съчувства и разбира себеподобните. Емпатическите способности свидетелстват за самоконтрол по отношение агресивност, фрустрираност и ригидност.
За стартиране на теста натисни върху изображението вляво
Tест на Розенберг
Скалата на Розенберг е предназначена за измерване индекс на глобална самооценка. Тя се състои от 10 твърдения, пет от които позитивни и пет негативни. Точкуването на всяко твърдение става по четири степени – от пълно съгласие до пълно несъгласие. Позитивните твърдения (1,3,4,6,7) се точкуват с 1 – за "напълно съгласен" да 4 – за "напълно несъгласен". Негативните (2,5,8,9,10) обратно получават висок бал – 4 за "напълно съгласен" и нисък бал – 1 за "съвсем несъгласен". Глобалната самооценка е равна на сумата от баловете по отделните айтъми, като високите стойности отговарят на ниска самооценка, а малките стойности на висока.
За стартиране на теста натисни върху снимката на Розенберг отляво